top of page

Privacyverklaring

Miriam Goudberg verwerkt persoonsgegevens. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaraan
verwante wet- en regelgeving. Respecteer de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid op de hoogte prioriteit.


Miriam Goudberg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Miriam Goudberg is gevestigd aan Westhoven 7, te (6042 NV) Roermond.
Het KvK-nummer is 81895119. U kunt mij bereiken per e-mail via info@miriamgoudberg.com.


Persoonsgegevens
Miriam Goudberg verwerkt persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers.
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op én informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar één of meerdere individuen.

Miriam Goudberg verwerkt de volgende persoonsgegevens van cliënten:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode en plaats);

 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummers);

 • geboortedatum;

 • geslacht;

 • Burgerservicenummer (BSN) indien noodzakelijk;

 • gegevens dienstverband;

 • opdrachtofferte;

 • doelstelling traject;

 • uitkomsten vragenlijsten en instrumenten;

 • e-mailverkeer.

Miriam Goudberg verwerkt de volgende persoonsgegevens van opdrachtgevers:

 • NAW-gegevens organisatie (naam, adres, postcode en plaats);

 • gegevens contactpersoon (naam en functie);

 • contactgegevens contactpersoon (e-mailadres en telefoonnummers);

 • geslacht contactpersoon;

 • gegevens dienstverband;

 • e-mailverkeer.


Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals:

 • onderhouden van contact;

 • informeren;

 • begeleiden en coachen

 • beheren;

 • factureren;

 • innen van gelden en nemen van incassomaatregelingen;

 • verrichten van administratieve handelingen;

 • rapporteren en verantwoorden;

 • nakomen van wettelijke verplichtingen;

 • voeren van geschillen;

 • plaatsen van gepersonaliseerde teksten op website of social media.

Wanneer dit in het kader van onze verantwoordelijkheid nodig is, zal Miriam Goudberg persoonsgegevens aan derden verstrekken.


Grondslagen
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Miriam Goudberg omdat hier gerechtvaardigde belangen voor zijn, zoals:

 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 • beschermen van financiële belangen;

 • verbeteren van dienstverlening;

 • beheren en beveiligen van informatie en systemen.


Verstrekking aan derden
In beginsel deelt Miriam Goudberg uw persoonsgegevens niet met derden. In een aantal situaties delen ik uw persoonsgegevens echter wel met derden. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van zaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van Miriam Goudberg, deelt ik uw persoonsgegevens met derden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer ik een rapportage dienen op te stellen op verzoek van een opdrachtgever conform gemaakte afspraken in de overeenkomst, of indien ik op uw verzoek contact opnemen met derden. Pas wanneer ik hiertoe uw toestemming heb gekregen, deel ik uw persoonsgegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.


Bewaartermijn
Miriam Goudberg bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Miriam Goudberg uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren. Dossier bewaren wij tot 2 jaar na afsluiting van het traject. Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.


Social Media
Miriam Goudberg maakt gebruik van social media, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Wanneer u functies op onze pagina binnen social media gebruikt, is het mogelijk dat ik persoonsgegevens van u verwerk.


Beveiliging
Miriam Goudberg vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Hiervoor zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Miriam Goudberg beschikt over een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Rechten
U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover Miriam Goudberg. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens Miriam Goudberg uitoefenen, door dit schriftelijke kenbaar te maken.

 1. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.

 2. Recht van inzage.
  U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.

 3. Recht van rectificatie.
  Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.
  U heeft er recht op dat Miriam Goudberg in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet Miriam Goudberg u informatie verschaffen over de ontvangers.

 4. Recht op vergetelheid
  Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. Miriam Goudberg zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien: de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Miriam Goudberg deze heeft verwerkt;  

  1. u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;  

  2. u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;  

  3. de persoonsgegevens door mij onrechtmatig zijn verwerkt;  

  4. ik uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen. In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert Miriam Goudberg u hier schriftelijk en gemotiveerd over.

 5. Recht op beperking van de verwerking.
  Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft Miriam Goudberg dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.

 6. Recht van dataportabiliteit.
  Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.

 7. Recht van bezwaar
  U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Miriam Goudberg te allen tijde bezwaar maken. Terwijl ik uw bezwaar in behandeling neem, zal ik de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht), tenzij Miriam Goudberg dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.


Klachten
Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaraan verwante wet- en regelgeving.


Wijzigingen privacyverklaring
Miriam Goudberg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Raad u aan om mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op te hoogte te blijven van mijn privacy beleid.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op januari 2022.

Versie 2022.01.01

Privacyverklaring: Tekst
bottom of page